Logo
Print this page

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱՆՔ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ. ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀ

ՙԱԱ՚

Ա­պա­գա Ար­ցա­խը լի­նե­լու է են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րով զար­գա­ցած, սո­ցիա­լա­կան բո­լոր ե­րաշ­խիք­նե­րով, ար­ժա­նա­պա­տիվ ապ­րե­լու անհ­րա­ժեշտ բո­լոր պայ­ման­նե­րով: Այս մա­սին մի խումբ ե­րի­տա­սարդ­նե­րի հետ հան­դիպ­մանն ա­սաց Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գահ Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նը:

՛՛Մի քա­նի ահ­ռե­լի ռե­սուրս­ներ պա­հան­ջող ծրագ­րեր ենք սկ­սել` Պա­տա­րա­յի ջրանցք-ջրամ­բար, ո­րը շուր­ջօ­րյա ջրով ա­պա­հո­վե­լու է Ստե­փա­նա­կեր­տը, ա­վարտ­ման փու­լում են Ի­վա­նյան-Նա­խիջևա­նիկ-Վար­դա­ձոր-Խնա­պատ-Խրա­մորթ խո­ղո­վա­կա­շա­րի ցան­ցի կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­նե­րը: Այ­սօր կա­նո­նա­վոր է­լեկտ­րա­մա­տա­կա­րար­ման փոքր խն­դիր ու­նենք, ո­րը լուծ­ման փու­լում է: Ար­դեն սկս­ված է շատ խո­շոր հիդ­րոէ­լեկտ­րո­կա­յա­նի կա­ռու­ցու­մը, ո­րը մեզ դարձ­նե­լու է է­ներ­գե­տիկ առումով ան­կախ: Լուծ­վե­լու է նաև չգա­զի­ֆի­կաց­ված հա­մայ­նք­նե­րի հար­ցը, իսկ աս­ֆալ­տա­պատ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը պետք է ա­վարտ­վեն 3 տա­րում. գյուղ տա­նող բո­լոր ճա­նա­պարհ­նե­րը պետք է աս­ֆալ­տա­պատ­վեն՛՛,-ա­սաց երկ­րի ղե­կա­վա­րը:
Անդ­րա­դառ­նա­լով անվ­տան­գու­թյան օ­րա­կար­գին` Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նը նշեց, որ այդ ա­ռու­մով պետք է ու­նե­նալ եր­կա­րա­ժամ­կետ գոր­ծըն­կեր:
՛՛Ես կա­սեի նույ­նիսկ ան­ժամ­կետ գոր­ծըն­կեր, ո­րի հետ կկա­րո­ղա­նանք պաշտ­պա­նել մեր անվ­տան­գու­թյու­նը: Դա Ռու­սաս­տանն է, այլ երկ­րի հետ մենք չենք տես­նում անվ­տան­գա­յին ընդ­հա­նուր հա­մա­կարգ: Զու­գա­հեռ պետք է վե­րա­կա­ռու­ցենք Պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կը, այն դարձ­նենք մար­տու­նակ, որ­պես­զի մեր անվ­տան­գու­թյու­նը լի­նի ա­ռա­վել ե­րաշ­խա­վոր­ված՛՛,- ա­սաց երկ­րի ղե­կա­վա­րը` ըն­դգ­ծե­լով, որ նաև կր­թու­թյու­նը պետք է դարձ­նել հիմ­նա­կան զեն­քը:
՛՛Հուն­վա­րի 1-ից աշ­խա­տա­վար­ձե­րը բարձ­րաց­նե­լու ենք 20 տո­կո­սով, ու­սու­ցիչ­նե­րի­նը` ա­վե­լի շատ, իսկ բարձր աշ­խա­տա­վարձ ստա­ցող­նե­րի­նը` ա­վե­լի քիչ՛՛,- ա­սաց նա­խա­գա­հը:
Հար­ցին, թե հնա­րա­վո՞ր է, որ ադր­բե­ջա­նա­կան ան­ցա­կետ լի­նի Լա­չի­նի /Քա­շա­թաղ/ մի­ջանց­քում, նա­խա­գա­հը պա­տաս­խա­նեց, որ դա բա­ցառ­վում է, քա­նի որ նշված հատվածը ձևա­կերպ­ված է որ­պես մի­ջանցք, իսկ ան­ցա­կե­տի առ­կա­յու­թյան դեպ­քում այն վե­րահ­սկ­վող ճա­նա­պարհ կդառ­նա և չի կա­րող մի­ջանցք հա­մար­վել:
Նա­խա­գահ Հա­րու­թյու­նյա­նը նշել է, որ իր և հա­րա­զատ­նե­րի ա­պա­գան տես­նում է բա­ցա­ռա­պես Ար­ցա­խում և մտա­դիր չէ որևէ այլ տեղ տե­ղա­փոխ­վել:
՛՛Պետք է ու­նե­նալ ար­ժա­նա­պա­տիվ խա­ղա­ղու­թյան օ­րա­կարգ: Բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը շա­րու­նակ­վում է, և նրա­նում որևէ փո­փո­խու­թյուն չկա. ՛՛Ինք­նո­րոշ­ման ի­րա­վուն­քը մեզ հա­մար գլ­խա­վոր բա­նակ­ցա­յին ուղ­ղու­թյունն է, և Ար­ցա­խի ա­պա­գան հենց ինք­նո­րոշ­ման ճա­նա­պար­հով եմ տես­նում՛՛՛,-ըն­դգ­ծեց Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հը:

 

 

 

 

Կայք էջից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը պարտադիրէ © ARTSAKH TERT. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են.